PVD (HOSE): Khoan Dầu khí PVDrilling

20/04/2021

21.85

0.00 (0.00%)

K.L: 598,160

KLCP lưu hành: 421,716,959

KL TB 20 phiên: 7,867,965

EPS cơ bản (1000đ): 0.437

P/B: 0.67

P/E: 50.01Opening soon!