PVD (HOSE): Khoan Dầu khí PVDrilling

21/01/2022

33.85

0.60 (1.80%)

K.L: 1,339,550

KLCP lưu hành: 30,000,000

KL TB 20 phiên: 6,644,430

EPS cơ bản (1000đ): 0.134

P/B: -

P/E: 252.40Opening soon!