PVB (HNX): Bọc ống Dầu khí Việt Nam

18/01/2022

18.30

0.60 (3.39%)

K.L: 138,700

KLCP lưu hành: 477,966,290

KL TB 20 phiên: 92,528

EPS cơ bản (1000đ): 0.079

P/B: 0.71

P/E: 232.32Opening soon!