PSW (HNX): Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ

21/01/2022

18.00

0.70 (4.05%)

K.L: 113,700

KLCP lưu hành: 6,800,000

KL TB 20 phiên: 5,571

EPS cơ bản (1000đ): 0.683

P/B: 0.86

P/E: 26.37Opening soon!