PRC (HNX): Vận tải Portserco

21/01/2022

16.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 40,000,000

KL TB 20 phiên: 2,055

EPS cơ bản (1000đ): 0.591

P/B: 1.21

P/E: 27.07Opening soon!