PMS (HNX): Cơ khí xăng dầu

27/05/2022

24.90

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 19,432,366

KL TB 20 phiên: 1,256

EPS cơ bản (1000đ): 3.204

P/B: 1.54

P/E: 7.77Opening soon!