PMS (HNX): Cơ khí xăng dầu

26/02/2021

17.30

0.00 (0.00%)

K.L: 10

KLCP lưu hành: 7,265,572

KL TB 20 phiên: 3,190

EPS cơ bản (1000đ): 2.916

P/B: 0.79

P/E: 5.93Opening soon!