PMB (HNX): Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

21/01/2022

15.30

0.30 (2.00%)

K.L: 14,800

KLCP lưu hành: 225,794,240

KL TB 20 phiên: 156,176

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.60

P/E: -Opening soon!