PGT (HNX): PGT Holdings

03/03/2021

8.90

0.40 (4.71%)

K.L: 29,200

KLCP lưu hành: 8,857,605

KL TB 20 phiên: 46,245

EPS cơ bản (1000đ): 0.099

P/B: 1.46

P/E: 89.93Opening soon!