PGC (HOSE): Gas Petrolimex

26/01/2022

21.75

null (null%)

K.L: 3,180

KLCP lưu hành: 89,999,510

KL TB 20 phiên: 98,140

EPS cơ bản (1000đ): 2.213

P/B: 1.93

P/E: 9.83Opening soon!