PDN (HOSE): Cảng Đồng Nai

21/01/2022

99.00

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 89,998,070

KL TB 20 phiên: 930

EPS cơ bản (1000đ): 8.996

P/B: 6.51

P/E: 11.01Opening soon!