PC1 (HOSE): Xây lắp điện I

26/01/2022

34.00

0.70 (2.10%)

K.L: 71,400

KLCP lưu hành: 87,323,980

KL TB 20 phiên: 2,601,245

EPS cơ bản (1000đ): 2.575

P/B: 3.48

P/E: 13.20Opening soon!