OPC (HOSE): Dược phẩm OPC

21/01/2022

56.00

0.00 (0.00%)

K.L: 1,370

KLCP lưu hành: 10,000,000

KL TB 20 phiên: 4,965

EPS cơ bản (1000đ): 4.155

P/B: 3.33

P/E: 13.48Opening soon!