NHH (HOSE): Nhựa Hà Nội

18/01/2022

30.00

-2.20 (-6.83%)

K.L: 47,770

KLCP lưu hành: 30,469

KL TB 20 phiên: 425,205

EPS cơ bản (1000đ): 3.384

P/B: 2.63

P/E: 8.87Opening soon!