NBB (HOSE): 577 CORP

03/03/2021

26.90

0.00 (0.00%)

K.L: 10

KLCP lưu hành: 91,311,744

KL TB 20 phiên: 8,900

EPS cơ bản (1000đ): 3.917

P/B: 1.14

P/E: 6.87Opening soon!