NBB (HOSE): 577 CORP

27/05/2022

20.10

0.10 (0.50%)

K.L: 116,660

KLCP lưu hành: 7,853,800

KL TB 20 phiên: 161,200

EPS cơ bản (1000đ): 4.396

P/B: 2.10

P/E: 4.57Opening soon!