MVB (HNX): Mỏ Việt Bắc - TKV

21/01/2022

26.00

1.50 (6.12%)

K.L: 4,800

KLCP lưu hành: 3,669,999

KL TB 20 phiên: 8,065

EPS cơ bản (1000đ): 3.026

P/B: 0.79

P/E: 8.59Opening soon!