MSB (HOSE): MSB Bank

26/01/2022

27.50

0.50 (1.85%)

K.L: 915,360

KLCP lưu hành: 26,840,000

KL TB 20 phiên: 8,461,650

EPS cơ bản (1000đ): 2.334

P/B: -

P/E: 11.78Opening soon!