MDG (HOSE): Xây dựng Miền Đông

26/01/2022

12.60

null (null%)

K.L: 430

KLCP lưu hành: 41,406,844

KL TB 20 phiên: 1,695

EPS cơ bản (1000đ): 0.842

P/B: 0.84

P/E: 14.96Opening soon!