LPB (HOSE): LienViet Post Bank

27/05/2022

15.05

-0.15 (-0.99%)

K.L: 503,670

KLCP lưu hành: 4,267,683

KL TB 20 phiên: 10,558,440

EPS cơ bản (1000đ): 2.097

P/B: 1.53

P/E: 7.18Opening soon!