LIG (HNX): Licogi 13

21/01/2022

15.00

0.90 (6.38%)

K.L: 1,272,100

KLCP lưu hành: 5,149,791

KL TB 20 phiên: 1,041,950

EPS cơ bản (1000đ): 0.269

P/B: -

P/E: 55.80Opening soon!