LGL (HOSE): Long Giang Land

18/01/2022

10.35

-0.75 (-6.76%)

K.L: 22,930

KLCP lưu hành: 9,388,682

KL TB 20 phiên: 93,535

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.33

P/E: -Opening soon!