HVT (HNX): Hóa chất Việt trì

21/01/2022

56.50

0.90 (1.62%)

K.L: 15,300

KLCP lưu hành: 4,000,000

KL TB 20 phiên: 1,096

EPS cơ bản (1000đ): 2.969

P/B: 4.51

P/E: 19.03Opening soon!