HU3 (HOSE): Xây dựng HUD3

26/01/2022

8.90

null (null%)

K.L: 760

KLCP lưu hành: 1,418,290,847

KL TB 20 phiên: 2,570

EPS cơ bản (1000đ): 0.445

P/B: 8.77

P/E: 20.00Opening soon!