HAH (HOSE): Vận tải và Xếp dỡ Hải An

18/01/2022

59.00

-0.90 (-1.50%)

K.L: 80,940

KLCP lưu hành: 36,633,626

KL TB 20 phiên: 2,370,445

EPS cơ bản (1000đ): 3.431

P/B: 3.68

P/E: 17.20Opening soon!