GTA (HOSE): Gỗ Thuận An

26/01/2022

17.35

null (null%)

K.L: 650

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 46,660

EPS cơ bản (1000đ): 1.839

P/B: 1.58

P/E: 9.43Opening soon!