GMD (HOSE): Gemadept

26/01/2022

42.00

-1.00 (-2.33%)

K.L: 104,760

KLCP lưu hành: 249,225,000

KL TB 20 phiên: 4,690,345

EPS cơ bản (1000đ): 1.339

P/B: 4.25

P/E: 31.37Opening soon!