GMC (HOSE): Garmex Sài Gòn

18/01/2022

26.25

null (null%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 7,700,000

KL TB 20 phiên: 2,465

EPS cơ bản (1000đ): 0.721

P/B: -

P/E: 36.41Opening soon!