GMA (HNX): Enteco Việt Nam

21/01/2022

61.00

0.00 (0.00%)

K.L: 65,400

KLCP lưu hành: 2,735,500

KL TB 20 phiên: 310

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 5.01

P/E: -Opening soon!