GAS (HOSE): PV Gas

21/01/2022

107.40

-1.20 (-1.10%)

K.L: 106,380

KLCP lưu hành: 11,500,000

KL TB 20 phiên: 1,208,815

EPS cơ bản (1000đ): 3.923

P/B: 10.34

P/E: 27.38Opening soon!