GAS (HOSE): PV Gas

20/04/2021

88.00

0.80 (0.92%)

K.L: 141,050

KLCP lưu hành: 1,913,950,000

KL TB 20 phiên: 664,170

EPS cơ bản (1000đ): 4.081

P/B: 3.48

P/E: 21.56Opening soon!