EVS (HNX): Chứng khoán Everest

21/01/2022

39.00

0.10 (0.26%)

K.L: 35,300

KLCP lưu hành: 3,414,900

KL TB 20 phiên: 442,543

EPS cơ bản (1000đ): 2.383

P/B: 3.61

P/E: 16.37Opening soon!