ELC (HOSE): Phát triển Công nghệ ĐT-VT

18/01/2022

21.10

-1.30 (-5.80%)

K.L: 28,530

KLCP lưu hành: 15,297,333

KL TB 20 phiên: 963,345

EPS cơ bản (1000đ): 0.677

P/B: 2.00

P/E: 31.18Opening soon!