DVP (HOSE): ĐT và PT Cảng Đình Vũ

26/01/2022

57.00

null (null%)

K.L: 870

KLCP lưu hành: 40,000,000

KL TB 20 phiên: 231,090

EPS cơ bản (1000đ): 6.135

P/B: 1.79

P/E: 9.29Opening soon!