DIG (HOSE): DIC Corp

26/01/2022

85.00

1.00 (1.19%)

K.L: 468,040

KLCP lưu hành: 318,492,551

KL TB 20 phiên: 14,227,030

EPS cơ bản (1000đ): 1.977

P/B: 6.23

P/E: 42.99Opening soon!