DC2 (HNX): DIC Số 2

21/01/2022

15.30

0.30 (2.00%)

K.L: 1,400

KLCP lưu hành: 2,520,000

KL TB 20 phiên: 4,298

EPS cơ bản (1000đ): 5.208

P/B: 0.98

P/E: 2.94Opening soon!