DAT (HOSE): ĐT Du lịch và PT Thủy sản

18/01/2022

26.00

1.40 (5.69%)

K.L: 540

KLCP lưu hành: 46,005,413

KL TB 20 phiên: 1,550

EPS cơ bản (1000đ): 1.281

P/B: 1.82

P/E: 20.29Opening soon!