CTP (HNX): Minh Khang Capital Trading Public

21/01/2022

7.90

0.10 (1.28%)

K.L: 22,900

KLCP lưu hành: 12,099,992

KL TB 20 phiên: 25,862

EPS cơ bản (1000đ): 0.108

P/B: 0.64

P/E: 73.46Opening soon!