CTG (HOSE): VietinBank

27/05/2022

27.00

0.30 (1.12%)

K.L: 392,920

KLCP lưu hành: 3,723,404,600

KL TB 20 phiên: 16,734,370

EPS cơ bản (1000đ): 4.761

P/B: 1.10

P/E: 5.67Opening soon!