CSM (HOSE): Cao su Miền Nam

21/01/2022

17.95

0.05 (0.28%)

K.L: 1,490

KLCP lưu hành: 103,625,262

KL TB 20 phiên: 67,915

EPS cơ bản (1000đ): 0.841

P/B: 1.44

P/E: 21.33Opening soon!