CSC (HNX): Tập đoàn COTANA

26/02/2021

34.00

1.80 (5.59%)

K.L: 216,070

KLCP lưu hành: 21,524,886

KL TB 20 phiên: 87,590

EPS cơ bản (1000đ): 1.971

P/B: 2.28

P/E: 17.25Opening soon!