CMX (HOSE): CAMIMEX Group

18/01/2022

15.60

-1.05 (-6.31%)

K.L: 105,480

KLCP lưu hành: 29,879,902

KL TB 20 phiên: 476,825

EPS cơ bản (1000đ): 1.405

P/B: 1.29

P/E: 11.10Opening soon!