CLC (HOSE): Thuốc lá Cát Lợi

21/01/2022

36.75

null (null%)

K.L: 780

KLCP lưu hành: 26,207,583

KL TB 20 phiên: 22,815

EPS cơ bản (1000đ): 4.844

P/B: 1.28

P/E: 7.59Opening soon!