BVH (HOSE): Tập đoàn Bảo Việt

21/01/2022

52.50

0.20 (0.38%)

K.L: 48,400

KLCP lưu hành: 742,322,764

KL TB 20 phiên: 940,560

EPS cơ bản (1000đ): 2.552

P/B: 1.90

P/E: 20.57Opening soon!