BTP (HOSE): Nhiệt điện Bà Rịa

18/01/2022

17.30

-1.05 (-5.72%)

K.L: 110

KLCP lưu hành: 60,485,600

KL TB 20 phiên: 21,030

EPS cơ bản (1000đ): 1.304

P/B: 0.86

P/E: 13.27Opening soon!