BTD (UPCOM): Bê tông ly tâm Thủ Đức

03/03/2021

28.20

0.40 (1.44%)

K.L: 4,300

KLCP lưu hành: 6,414,100

KL TB 20 phiên: 14,123

EPS cơ bản (1000đ): 4.741

P/B: 0.93

P/E: 5.95Opening soon!