BMP (HOSE): Nhựa Bình Minh

26/01/2022

59.00

1.90 (3.33%)

K.L: 27,810

KLCP lưu hành: 81,860,938

KL TB 20 phiên: 78,905

EPS cơ bản (1000đ): 6.160

P/B: 2.02

P/E: 9.58Opening soon!