BMI (HOSE): Bảo hiểm Bảo Minh

26/01/2022

35.65

1.65 (4.85%)

K.L: 26,470

KLCP lưu hành: 91,354,038

KL TB 20 phiên: 902,525

EPS cơ bản (1000đ): 2.438

P/B: 1.38

P/E: 14.62Opening soon!