BCG (HOSE): Bamboo Capital

26/01/2022

21.70

-0.20 (-0.91%)

K.L: 123,840

KLCP lưu hành: 139,758,272

KL TB 20 phiên: 5,400,160

EPS cơ bản (1000đ): 2.372

P/B: 1.87

P/E: 9.15Opening soon!