BCE (HOSE): XD và GT Bình Dương

26/01/2022

13.95

-0.85 (-5.74%)

K.L: 34,000

KLCP lưu hành: 30,875,000

KL TB 20 phiên: 302,860

EPS cơ bản (1000đ): 1.361

P/B: 1.17

P/E: 10.25Opening soon!