API (HNX): APEC INVESTMENT

26/01/2022

61.90

-0.90 (-1.43%)

K.L: 106,400

KLCP lưu hành: 35,400,000

KL TB 20 phiên: 94,998

EPS cơ bản (1000đ): 1.764

P/B: 3.98

P/E: 35.09Opening soon!