APG (HOSE): Chứng khoán APG

26/01/2022

17.30

0.20 (1.17%)

K.L: 53,050

KLCP lưu hành: 34,028,900

KL TB 20 phiên: 2,662,620

EPS cơ bản (1000đ): 0.946

P/B: 1.44

P/E: 18.29Opening soon!