ADC (HNX): Mĩ thuật và Truyền thông

18/01/2022

29.30

2.50 (9.33%)

K.L: 900

KLCP lưu hành: 3,060,000

KL TB 20 phiên: 454

EPS cơ bản (1000đ): 4.098

P/B: 1.41

P/E: 7.15Opening soon!