ACC (HOSE): Đầu tư và XD Bình Dương ACC

21/01/2022

22.50

0.05 (0.22%)

K.L: 16,120

KLCP lưu hành: 30,000,000

KL TB 20 phiên: 54,685

EPS cơ bản (1000đ): 3.872

P/B: 1.43

P/E: 5.81Opening soon!